دکتر حسين يزدجردي:فعالان صنعت آرد و نان با رعايت پروتکل بهداشتي، به نحو احسن در حال فعاليت هستند