آرد ماکارونی

: آردی است که از اندوسپرم گندم سخت یا نیمه سخت تهیه شده و دارای ویژگی های مذکور در استاندارد 103 سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند انواع محصولات خمیری و ماکارونی کاربرد دارد
خاکستر(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) ۰/۶۵۰
رطوبت(حداکثر درصد وزنی) ۱۴/۲
پروتئین(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) حداقل ۱۲
گلوتن مرطوب -
اسیدیته(حداکثر) ۲/۴