آرد نول

آردی است که از اندسپرم تهیه می شود ودارای ویژگی های مذکور در استاندارد ۱۰۳ سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند کیک- کلوچه- بیسکویت- کراکر و برخی از انواع شیرینی کاربرد دارد.
خاکستر(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) ۰/۳۸۰-۰/۵۰۰
رطوبت(حداکثر درصد وزنی) ۱۴/۲
پروتئین(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) ۷-۱۰
گلوتن مرطوب ۲۰-۲۷
اسیدیته(حداکثر) ۲/۴