کتابخانه

کوششی به منظور ایجاد نگرش مشترک در هسته خود کفایی – تحقیقاتی صنایع آرد و نان

دکتر حسین یزدجردی – شادروان دکتر محسن یزدجردی شهریور ١۳٦۷

عوامل مطلوب در تولید فرآورده های ماکارونی

دکتر حسین یزدجردی آبان ماه ١۳٦۷

ارزش غذایی آرد گندم با تاکید بر تاثیر درجه استخراج

مهندس خسرو احمدزاده شاد – دکتر حسین یزدجردی اردیبهشت ١۳٦٨

درصد استخراج آرد و اثر آن بروی ارزش غذایی نان

مهندس محمد سمیعی خرداد ١۳٦٨

ناخالصی های گندم و چگونگی عملیات بوجاری در جریان آرد سازی

مهندس محمد سمیعی – دکتر حسین یزدجردی اردیبهشت ١۳٦٩

سیر تکاملی نان در جهان

دکتر ناصر رجب زاده – مهندس محمد سمیعی اسفند ١۳٦٩

گندم – آرد – نان

جعفر ایزد یار – مهندس محمد سمیعی – دکتر حسین یزدجردی فروردین ١۳٧۴

کیفیت گندم های ایران

مهندس محمد سمیعی شهریور ١۳٨۳

ارزیابی صنعت آرد کشور و تحلیل هزینه های غنی سازی

دکتر حسین یزدجردی ١۳٨۴

مروری بر طرح های مرتبط با اصلاح وضع آرد و نان در کشور

مهندس محمد سمیعی آبان