آرد بربری

آردی است که از قسمت اعظم اندوسپرم ومقداری از پوسته تهیه می شود و دارای ویژگی مذکور در استاندارد 103 سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.این آرد بیشتر در تولید نان بربری کاربرد دارد.
خاکستر(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) ۰/۷۰۱-۰/۸۵۰
رطوبت(حداکثر درصد وزنی) ۱۴/۲
پروتئین(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) حداقل ۱۱
گلوتن مرطوب حداقل ۲۶
اسیدیته(حداکثر) ۲/۴