آرد تافتون و لواش

آردی است که از تمامی اندوسپرم و بخشی از پوسته تهیه می شود و دارای ویژگی های مذکور در استاندارد103 سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.این آرد بیشتر در تولید نان تافتون و لواش کاربرد دارد
خاکستر(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) ۰/۸۵۱-۱/۲۲۵
رطوبت(حداکثر درصد وزنی) ۱۴/۲
پروتئین(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) حداقل ۱۱
گلوتن مرطوب حداقل ۲۵
اسیدیته(حداکثر) ۳/۵