آرد ستاره

آردی است که از قسمت اعظم اندوسپرم و مقداری از پوسته تهیه می شود و دارای ویژگی های مذکور در استاندارد 103 سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.این آرد بیشتر در تولید فرآورده های مانند انواع نان های حجیم- نیمه حجیم وبرخی از انواع شیرینی کاربرد دارد.
خاکستر(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) ۰/۵۰۱-۰/۷۰۰
رطوبت(حداکثر درصد وزنی) ۱۴/۲
پروتئین(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) حداقل ۱۱
گلوتن مرطوب حداقل ۲۶
اسیدیته(حداکثر) ۲/۴