آرد سنگک

آردی است که از تمامی اندوسپرم و بخشی از پوسته تهیه می شود و دارای ویژگی های مذکور در استاندارد 103 سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.این آرد بیشتر در تولید نان سنگک کاربرد دارد.
خاکستر(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) 1/226-1/500
رطوبت(حداکثر درصد وزنی) ۱۴/۲
پروتئین(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) حداقل 11/5
گلوتن مرطوب حداقل 24
اسیدیته(حداکثر) 4/1